1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav imunologie a mikrobiologie
mouvin 12.10.2015

Pravidla konání zkoušek


Pravidla konání zkoušek na Ústavu imunologie a mikrobiologie z předmětů vyučovaných ve 2. a 3. ročníku studia

ad 1)
Vypsání termínů zkoušek
Termíny zkoušek budou vypsány v 6. týdnu semestru na SISu.
Budou vypsány všechny zkušební termíny, v nichž je možné zkoušku konat (u zkoušek v ZS: další termíny budou vypsány v rámci zkouškového období LS). Tento počet termínů bude konečný.

Vypsány budou termíny v těchto obdobích:
Předmět z LS
- předtermíny: po splnění stud. povinností nezbytných k absolvování zkoušky
- v řádném zkouškovém období LS (tj. od počátku do konce zkouškového období dle konkrétního ak. roku)
- v období prázdnin
- v září, a to nejpozději do termínu vyhlášeného děkanátem pro platný akad. škol. rok, ale pouze druhé či třetí termíny (poslední termín smí být vypsán nejpozději dva týdny před zahájením dalšího akademického roku, POS, čl. 15, odst. 4).

Předmět ze ZS
- předtermíny (po splnění stud. povinností nezbytných k absolvování zkoušky
- v řádném zkouškovém období ZS
- v prvních dvou týdnech LS, ale pouze druhé či třetí termíny
- další termíny budou vypsány až pro letní zkouškové období
- v řádném zkouškovém období LS – tyto termíny a následující termíny budou vypsány až po skončení zimního zk. období
- v září, a to nejpozději do termínu vyhlášeného děkanátem pro platný akad. škol. rok, ale pouze druhé či třetí termíny (poslední termín smí být vypsán nejpozději dva týdny před zahájením dalšího akademického roku, POS, čl. 15, odst. 4).

Poslední termín lze vypsat nejpozději dva týdny před zahájením dalšího akademického roku (POS 1. LF UK), poté již žádné zkoušky nelze konat ani o jejich konání žádat, a to ani v případě nevyčerpání všech termínů.

ad 2)
Pravidla zápisu a odhlašování na zkoušku

Zahájení zapisování k termínům bude vyznačeno v SISu a bude rozdílné pro jednotlivé skupiny termínů.

Pro následující skupiny termínů bude od
- předtermíny - od 8. týdne
- řádné zk. období, vč. dvou týdnů LS u zkoušek v ZS - od 8. týdne
- letní prázdniny (po skončení 1. části řádného zkouškového období)
- 2. část zk. období v září (průběžně)

Zkoušku může student konat pouze tehdy, je-li zapsán na termín v SISu a má-li splněny všechny rekvizity ke zkoušce.

Zápis ke zkoušce není podmíněn udělením zápočtu, ale konání zkoušky je kromě zápočtu z daného předmětu limitováno i splněním předmětu, který je (pre)rekvizitou. Student, který nebude mít dané rekvizity splněny, bude před zkouškou při kontrole z termínu vyškrtnut, o čemž obdrží e-mail. Termín tímto odhlášením neztrácí.

Zápis na termíny bude možný nejpozději 1 den před konáním zkoušky.
Odhlašování bude možné do 2 dnů před konáním zkoušky

ad 3)
Nedostavení se ke zkoušce a omluva
Student, který se nedostaví ke zkoušce a neomluví se, se nemůže zapsat na další termín (SZŘ UK, čl. 6, odst. 16, POS 1. LF UK čl. 8 a 9).
Student se musí omluvit vedoucímu předmětu (případně zástupci přednostky ústavu pro výuku imunologie nebo mikrobiologie – viz web: http://uim.lf1.cuni.cz/studium-pregradualni) a to písemně či elektronicky s vysvětlením a doložením důvodu omluvy.
O přijetí omluvy bude student informován a bude zároveň vyškrtnut z původního termínu a tudíž se bude moci zapsat na termín nový.
Vedoucí předmětu si může vyžádat upřesnění omluvy či jejího důvodu, pokud nebude omluva dostatečná.

ad 4)
Opakování zkoušky
Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný opravný termín se nepřipouští (SZŘ UK čl. 6, odst. 16). Pokud však student nevyčerpá tyto možnosti v rámci vypsaných termínů, toto nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky (tamtéž).
Další zkušební termíny nebudou vypsány.
Rovněž nelze konat zkoušky po skončení druhé části zkouškového období v září, resp. po posledním vypsaném termínu. Žádné mimořádné či „děkanské“ termíny nejsou povoleny.

ad 5)
Pravidla průběhu zkoušky
Forma konání zkoušky, její pravidla a průběh, znění otázek a doporučená literatura jsou uvedeny v SIS u jednotlivých předmětů.
počet zobrazení: 7785 poslední aktualizace: mouvin, 12.10.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.