1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav imunologie a mikrobiologie
24.03.2020

Charakteristika ústavu

Ústav imunologie a mikrobiologie je tvořen několika pracovišti: Oddělením klinické imunologie a alergologie, Oddělením obecné imunologie a Oddělením mikrobiologie. V výuka imunologie probíhá ve dvou směrech. Základy imunologie jsou přednášeny ve 2.ročníku (4.semestr) všeobecného a stomatologického směru vybranými specialisty formou dvouhodinových přednášek a seminářů. Druhá forma výuky probíhá v 5.ročníku (povinně volitelný předmět), je zaměřena více klinicky a podílí se na ní vybraní specialisté a školští pracovníci ústavu, kteří přednášejí aktuální problémy klinické imunologie z různých lékařských oborů. Semináře jsou zaměřeny ryze prakticky a probírají se pacienti s onemocněními vznikajícími v důsledku poruch imunity s ohledem na anamnézu, indikace a interpretace imunologických vyšetření, diferenciální diagnostiku a způsoby terapie. V rámci mikrobiologie Ústav zajišťuje výuku lékařské bakteriologie, virologie, parazitologie a mykologie včetně serologie a imunologických aspektů příslušných infekčních onemocnění pro všechny směry a obory studia na fakultě. Ústav je školícím pracovištěm pro lékaře před atestací v oboru alergologie a klinická imunologie a v oboru mikrobiologie, pro doktorandské studium a pro diplomanty z naší a Přírodovědecké fakulty. Ústav zajišťuje garanci habilitačního a jmenovacího řízení 1. LF UK pro obory imunologie a mikrobiologie. Pregraduální a postgraduální výuku v ÚIM zajišťuje osm erudovaných lékařů a přírodovědců, z nichž řada patří k čelným představitelům českých i mezinárodních odborných společností. Vědecká činnost v ústavu je prováděna na základě několika grantů IGA MZ ČR. Výzkum ústavu je soustředěn na studium patogenetických mechanizmů autoimunitních chorob se zaměřením na úlohu autoprotilátek při jejich vzniku. Úroveň výzkumu dokumentuje kromě publikací v renomovaných zahraničních časopisech i zapojení pracovníků ústavu do mezinárodní spolupráce.

Léčebně preventivní činnost ústavu je zajišťována formou imunologických a alergologických ambulancí. Ústav zajišťuje konziliární službu pro potřeby fakultní nemocnice a jiných zdravotnických zařízení v celé republice.. Na pracovišti se soustřeďují nemocní s klinicky závažnými autoimunitními chorobami, jako je revmatoidní artritida, systémový lupus erytematodes, dermato/polymyositida, Sjögrenův syndrom, antifosfolipidový syndrom, smíšené onemocnění pojiva, primární a sekundární vaskulitidy, autoimunitní uveitidy nebo chronické lymfocytární thyreoiditidy. Tito nemocní jsou léčeni ve čtyřech imunologických ambulancích nejmodernějšími léčebnými metodami.V ambulancích se soustřeďují i nemocní s chronickými únavovými stavy, kteří jsou sledování ke zjištění příčiny ve spolupráci s odbornými odděleními (nefrologické, gastroenterologické, neurologické aj.). Z pověření MZ ČR je ústav vybrán jako Centrum pro léčbu primárních protilátkových imunodeficiencí s indikovanou substituční terapií i.v. imunoglobuliny. V pěti alergologických ambulancích je soustředěna péče o dospělé nemocné s alergickými chorobami a astma bronchiale, jedna ambulance se specializuje na alergické choroby a poruchy imunity u dětí a dorostu. Zvláštní pozornost je věnována nemocným u život ohrožujících stavů na chirurgických odděleních JIP. Úzká spolupráce vyústila na oční klinice, kde je vytvořena specializovaná ambulance. Veškerá komplexní činnost se opírá o laboratorní imunologická a alergologická vyšetření, která tvoří samostatnou jednotku v rámci ÚKBLD vedenou a garantovanou VŠ pracovníky se specializací KIA a úzce propojenou s klinickou činností ústavu.

V rámci vedlejší hospodářské činnosti ústav provádí kontroly sterilit farmaceutických výrobků ve své akreditované laboratoři.

Organizační struktura ústavu

počet zobrazení: 13411 poslední aktualizace: 24.03.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.