1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav imunologie a mikrobiologie
24.03.2020

Charakteristika ústavu

Ústav imunologie a mikrobiologie je tvořen několika pracovišti: Oddělením klinické imunologie a alergologie, Oddělením obecné imunologie a Oddělením mikrobiologie. V výuka imunologie probíhá ve dvou směrech. Základy imunologie jsou přednášeny ve 2.ročníku (4.semestr) všeobecného a stomatologického směru vybranými specialisty formou dvouhodinových přednášek a seminářů. Druhá forma výuky probíhá v 5.ročníku (povinně volitelný předmět), je zaměřena více klinicky a podílí se na ní vybraní specialisté a školští pracovníci ústavu, kteří přednášejí aktuální problémy klinické imunologie z různých lékařských oborů. Semináře jsou zaměřeny ryze prakticky a probírají se pacienti s onemocněními vznikajícími v důsledku poruch imunity s ohledem na anamnézu, indikace a interpretace imunologických vyšetření, diferenciální diagnostiku a způsoby terapie. V rámci mikrobiologie Ústav zajišťuje výuku lékařské bakteriologie, virologie, parazitologie a mykologie včetně serologie a imunologických aspektů příslušných infekčních onemocnění pro všechny směry a obory studia na fakultě. Ústav je školícím pracovištěm pro lékaře před atestací v oboru alergologie a klinická imunologie a v oboru mikrobiologie, pro doktorandské studium a pro diplomanty z naší a Přírodovědecké fakulty. Ústav zajišťuje garanci habilitačního a jmenovacího řízení 1. LF UK pro obory imunologie a mikrobiologie. Pregraduální a postgraduální výuku v ÚIM zajišťuje osm erudovaných lékařů a přírodovědců, z nichž řada patří k čelným představitelům českých i mezinárodních odborných společností. Vědecká činnost v ústavu je prováděna na základě několika grantů IGA MZ ČR. Výzkum ústavu je soustředěn na studium patogenetických mechanizmů autoimunitních chorob se zaměřením na úlohu autoprotilátek při jejich vzniku. Úroveň výzkumu dokumentuje kromě publikací v renomovaných zahraničních časopisech i zapojení pracovníků ústavu do mezinárodní spolupráce.

Pro více informací rozklikněte článek.
24.03.2020

Léčebně-preventivní činnost

Ambulance Oddělení klinické imunologie a alergologie zajišťují komplexní alergologickou a imunologickou péči na úrovni specializovaných ambulancí fakultní nemocnice (prevence, diagnostika, dispenzarizace, terapie) včetně konziliárních služeb. Pracoviště se podílí i na postgraduální výuce klinické imunologie a alergologie. Národní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy provádí speciální vyšetření u pacientů s podezřením na vybrané parazitární infekce.

Klinické semináře z imunologie a alergologie se konají každé úterý v čítárně FP (3. patro), Karlovo nám. 32, Praha 2, od 14:45 hodin.
24.03.2020

Historie

Stručná historie Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN.
24.03.2020

Externí spolupracovníci

Seznam externích spolupracovníků Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN.
rpato 06.01.2021

Výroční zprávy

Výroční zprávy od roku 2009 ke stažení.